top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Poniżej przedstawiono zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego CCdesign, działającego pod adresem www.ccdesign.pl, jego podstron, zawieranych umów sprzedaży oraz świadczonych usług elektronicznych (dalej łącznie: „Serwis internetowy”)

 2. Niniejszy dokument zawiera obowiązujące w Serwisie internetowym zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy okazji organizowanych konkursów oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Aureus Fin Sp. Z o.o. produkty oraz korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Aureus Fin Sp. Z o.o.

 3. Celem Aureus Fin Sp. Z o.o jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu internetowego ochrony prywatności na najwyższym poziomie, odpowiadającym wymogom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L.2016.119.1) i ustawie z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j).

II. DANE OSOBOWE

 1. Kto jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego CCDesign?

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest:


CCdesign prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aureus Fin Sp. Z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem NIP 9562300367, REGON 341290436, adres: ul. Szosa Chełmińska 105, 87-100 Toruń, e-mail: Shop@ccdesign.pl tel. (+48) 694-934-344, dalej: „Administrator” lub „CCDesign”, prowadzący Serwis internetowy.

 

Dane kontaktowe Administratora: tel. (+48) 694 934 344, e-mail: shop@ccdesign.pl

 

 1. Kiedy CCdesign zbiera dane, jaki jest cel zbierania danych i podstawa prawna?

 

CCDesign zbiera dane Użytkowników Serwisu internetowego:

 • w czasie zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług elektronicznych (założenie i utrzymywanie konta w Serwisie internetowym, koszyk, newsletter, dodawanie opinii o produktach, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu internetowego, podtrzymywanie sesji Klienta), na etapie zawierania umów, realizacji umów, rozpatrywania składanych reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy sprzedaży - podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług oraz zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

 • w czasie korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie - podstawa prawna to przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 • po złożeniu przez Klienta reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego - podstawa prawna to przede wszystkim art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa;

 • po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawa prawna to w szczególności art. 6 ust. 1 pkt c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • w razie wzięcia przez Klienta udziału w konkursach i akcjach promocyjnych - w celu rozstrzygnięcia konkursu, dostarczenia nagrody - podstawa prawna to w szczególności zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w czasie korzystania z Serwisu internetowego, w celu prezentowania reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), jak również w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera; oraz w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w sklepie internetowym - podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • podczas korzystania z Serwisu internetowego są pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług;

 • w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług elektronicznych, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług elektronicznych, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

 1. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?


Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

 • dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres do dostawy], a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami dodatkowo firma (nazwa) i numer identyfikacji podatkowej (NIP)) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego;

 • dane osobowe podane w celu korzystania z usług elektronicznych (konto, koszyk, newsletter, dodawanie opinii do produktów, prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu internetowego, podtrzymywanie sesji Klienta), podawane podczas nawiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, realizacji umowy, korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji (imię, nazwisko, adres e-mail);

 • dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;

 • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w salonach Administratora, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem.

Podczas korzystania z Serwisu Internetowego są pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

 1. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Przekazanie danych osobowych do CCDesign w związku w szczególności z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe, może uniemożliwić realizację danej usługi, w tym również zawarcie i/lub wykonanie umowy sprzedaży czy umowy o realizację usługi elektronicznej.

 

 1. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 

 • W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu internetowego, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych oraz obsługi usług elektronicznych i Sklepu internetowego.

 • Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta CCDesign przy prowadzeniu Serwisu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom CCDesign co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 • CCDesign korzysta w szczególności z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Aureus Fin Sp. Z o.o. . Należą do nich m.in.: 

  1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Serwisu internetowego, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Sklepu internetowego, jej zawartość, oraz zarządzają infrastrukturą;

  2. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez CCDesign, prowadzą konkursy, promocje;

  3. dostawcy świadczący usługi księgowe i systemy do marketingu;

  4. podmioty techniczne, realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe/magazynowe.

 • CCDesign  korzysta także z dostawców, którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Są nimi podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

 • Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, CCDesign zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj.  standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym, z odpowiednim parametrem doręczenia towaru, dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) zostaną przekazane firmie kurierskiej lub innemu profesjonalnemu doręczycielowi, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

 • W przypadku skierowania żądania CCDesign udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 • Zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, w tym przede wszystkim za pośrednictwem witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms (dalej: „Serwis Facebook”). Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 • Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

 

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika - tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić CCdesign  i jakie mogą być podnoszone wobec niej;

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy - tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes - dane osobowe Klienta są przetwarzane przez cały czas aktywności konta i w postaci archiwalnej - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

 • Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO: 

  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił na rzecz CCDesign;

  2. realizacja tego prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu zgody;

  3. cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych, prowadzone przez CCDesign przed takim cofnięciem, w tym w szczególności nie wpływa na ocenę zgodności przetwarzania danych z prawem;

  4. cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem CCDesign  może świadczyć jedynie za zgodą.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO: 

  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli CCDesign przetwarza jego dane wyłącznie w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. prowadząc marketing produktów i usług lub badanie satysfakcji Klienta;

  2. jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i CCDesign nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO:

Klient może żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu CCDesign podlega (Polska);

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, CCDesign może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega CCDesign. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, czy też dodatkowo adres zamieszkania/adres korespondencyjny, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług CCDesign i zawartymi umowami.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. 

  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. CCDesign nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych;

  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas CCDesign ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

 • Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o ewentualnym profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Administratora

 • Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który jest powszechnie używany, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 • W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Aureus Fin Sp. Z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – CCDesign nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 • Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Pytania związane z Zasadami przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: shop@ccdesign.pl.

 2. Serwis internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Aureus Fin Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 3. Informacje dotyczące plików cookies zawarto w „Polityce cookies” zamieszczonej się na stronie internetowej CCDesign

bottom of page