Polityka prywatności

Polityka prywatności 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Poniżej przedstawiono zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego CCdesign, działającego pod adresem www.ccdesign.pl, jego podstron, zawieranych umów sprzedaży oraz świadczonych usług elektronicznych (dalej łącznie: „Serwis internetowy”)

 2. Niniejszy dokument zawiera obowiązujące w Serwisie internetowym zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy okazji organizowanych konkursów oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Aureus Fin Sp. Z o.o. produkty oraz korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Aureus Fin Sp. Z o.o.

 3. Celem Aureus Fin Sp. Z o.o jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu internetowego ochrony prywatności na najwyższym poziomie, odpowiadającym wymogom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L.2016.119.1) i ustawie z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j).

II. DANE OSOBOWE

 1. Kto jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego CCDesign?

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest:


CCdesign prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aureus Fin Sp. Z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem NIP 9562300367, REGON 341290436, adres: ul. Szosa Chełmińska 105, 87-100 Toruń, e-mail: Shop@ccdesign.pl tel. (+48) 694-934-344, dalej: „Administrator” lub „CCDesign”, prowadzący Serwis internetowy.

 

Dane kontaktowe Administratora: tel. (+48) 694 934 344, e-mail: shop@ccdesign.pl

 

 1. Kiedy CCdesign zbiera dane, jaki jest cel zbierania danych i podstawa prawna?

 

CCDesign zbiera dane Użytkowników Serwisu internetowego:

 • w czasie zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług elektronicznych (założenie i utrzymywanie konta w Serwisie internetowym, koszyk, newsletter, dodawanie opinii o produktach, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu internetowego, podtrzymywanie sesji Klienta), na etapie zawierania umów, realizacji umów, rozpatrywania składanych reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy sprzedaży - podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług oraz zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

 • w czasie korzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie - podstawa prawna to przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;

 • po złożeniu przez Klienta reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego - podstawa prawna to przede wszystkim art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa;

 • po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy – podstawa prawna to w szczególności art. 6 ust. 1 pkt c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • w razie wzięcia przez Klienta udziału w konkursach i akcjach promocyjnych - w celu rozstrzygnięcia konkursu, dostarczenia nagrody - podstawa prawna to w szczególności zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w czasie korzystania z Serwisu internetowego, w celu prezentowania reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), jak również w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera; oraz w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w sklepie internetowym - podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • podczas korzystania z Serwisu internetowego są pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług;

 • w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług elektronicznych, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług elektronicznych, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

 1. Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?


Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

 • dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres do dostawy], a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami dodatkowo firma (nazwa) i numer identyfikacji podatkowej (NIP)) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego;

 • dane osobowe podane w celu korzystania z usług elektronicznych (konto, koszyk, newsletter, dodawanie opinii do produktów, prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu internetowego, podtrzymywanie sesji Klienta), podawane podczas nawiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych, realizacji umowy, korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji (imię, nazwisko, adres e-mail);

 • dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;

 • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w salonach Administratora, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem.

Podczas korzystania z Serwisu Internetowego są pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

 1. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Przekazanie danych osobowych do CCDesign w związku w szczególności z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe, może uniemożliwić realizację danej usługi, w tym również zawarcie i/lub wykonanie umowy sprzedaży czy umowy o realizację usługi elektronicznej.

 

 1. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 

 • W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu internetowego, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych oraz obsługi usług elektronicznych i Sklepu internetowego.

 • Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta CCDesign przy prowadzeniu Serwisu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom CCDesign co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 • CCDesign korzysta w szczególności z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Aureus Fin Sp. Z o.o. . Należą do nich m.in.: 

  1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Serwisu internetowego, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Sklepu internetowego, jej zawartość, oraz zarządzają infrastrukturą;

  2. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez CCDesign, prowadzą konkursy, promocje;

  3. dostawcy świadczący usługi księgowe i systemy do marketingu;

  4. podmioty techniczne, realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. podmioty świadczące usługi kurierskie/pocztowe/magazynowe.

 • CCDesign  korzysta także z dostawców, którzy są odrębnymi administratorami danych osobowych i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Są nimi podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.

 • Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, CCDesign zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj.  standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 • W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym, z odpowiednim parametrem doręczenia towaru, dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) zostaną przekazane firmie kurierskiej lub innemu profesjonalnemu doręczycielowi, w celu dostarczenia zamówionych towarów.